Văn bản về quản lý Xuất nhập cảnh

 
Tiêu đề Tóm tắt nội dung
Phụ lục 4 - Nước ngoài miễn thị thực đơn phương cho công dân Việt Nam Phụ lục 4 - Nước ngoài miễn thị thực đơn phương cho công dân Việt Nam
Phụ lục 3 - Miễn thị thực đơn phương Phụ lục 3 - Miễn thị thực đơn phương
Phụ lục 2 - Miễn thị thực cho thành viên tổ bay Phụ lục 2 - Miễn thị thực cho thành viên tổ bay
Phụ lục 1 - Miễn thị thực song phương Phụ lục 1 - Miễn thị thực song phương
Nghị định 75/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không Nghị định 75/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Thông tư số 67/2013/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc Quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Thông tư 43/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam Thông tư 43/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam
Thông tư 42/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt Nam sang Cămpuchia Thông tư 42/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt Nam sang Cămpuchia
Văn bản liên quan thủ tục XNC của công dân Việt Nam
Tiêu đề Tóm tắt nội dung
Thông tư số 67/2013/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc Quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Thông tư 43/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam Thông tư 43/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam
Thông tư 42/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt Nam sang Cămpuchia Thông tư 42/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt Nam sang Cămpuchia
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/2/2014 Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an-Bộ Ngoại giao-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu X04) Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu X04)
Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu X03) Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu X03)
Tờ khai dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông/giấy thông hành (mẫu X02) Tờ khai dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông/giấy thông hành (mẫu X02)
Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA-BNG ngày 20/08/2013 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư số 07/2013/TT-BCA, ngày 30/01/2013 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)
Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan thủ tục XNC của công dân Việt Nam
Tiêu đề Tóm tắt nội dung
Thông tư 10/2006/TT-BCA, ngày 18/09/2006 của Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 44/2009/TT-BCA, ngày 13/07/2009 của Bộ Công an Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân
Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009 của liên bộ Công an - Ngoại giao Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài
Thông tư 27/2007/TT-BCA, ngày 29/11/2007 của Bộ Công an Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước
Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân đăng ký thường trú tại Việt Nam Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại Việt Nam
Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT/BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH, ngày 08/05/2008 của liên Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động- Thương binh- Xã hội Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về
Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia (TK6) TK6 - Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia
Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu và dán tem AB để xuất cảnh sang Lào Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu và dán tem AB để xuất cảnh sang Lào
Thông tư liên tịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/TT-LT Thông tư liên tịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/TT-LT
Quyết định 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)
Tiêu đề Tóm tắt nội dung
Thông tư 06/1997/TTLT, ngày 29/01/1997 của liên Bộ Nội vụ - Ngoại giao Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc giải quyết hồi hương về Việt Nam. Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc giải quyết hồi hương về Việt Nam.
Hướng dẫn thủ tục hồ sơ Đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông Hướng dẫn thủ tục hồ sơ Đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông
Các cửa khẩu Quốc tế Việt nam Các cửa khẩu Quốc tế Việt nam
Chỉ Thị về Việc Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Trong Công Tác Quản Lý Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Chỉ Thị về Việc Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Trong Công Tác Quản Lý Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Cán Bộ, Công Chức, Công Dân
Hướng dẫn số 2423CV/A18(P3) của Cục QLXNC về việc hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi hộ chiếu Hướng dẫn số 2423CV/A18(P3) của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (theo Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2008 của Bộ Công an).
Nghị định số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/ 8/2007 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP.
Quyết đinh số 44/2009/QĐ/A18-P1, ngày 31/12/2009 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Quyết định ban hành các biểu mẫu, tờ khai
Nghị định 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/08/2007 của Chính phủ Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Văn bản liên quan thủ tục XNC của người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài
Tiêu đề Tóm tắt nội dung
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thông tư số 54/2010/TT-BCA ngày 10/12/2010 của Bộ Công an Thông tư 54/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 97/2006/NĐ-CP và 15/2009/NĐ-CP quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính.
Nghị định số 88/2012/NĐ-CP, ngày 23/10/2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/09/2006 của Bộ Thương mại Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, ngày 25/07/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Danh mục ký hiệu thị thực và thẻ tạm trú Danh mục ký hiệu các loại thị thực và thẻ tạm trú
Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg, ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA
Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH, ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Văn bản liên quan thủ tục XNC của người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài
Tiêu đề Tóm tắt nội dung
Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/06/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 34/2008/NĐ-CP, ngày 25/03/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 97/2006/NĐ-CP, ngày 15/09/2006 của Chính phủ Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg, ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 21/2001/NĐ-CP, ngày 28/05/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh,xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 12/05/2009 của liên bộ Công an - Ngoại giao Hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam
Quyết định số 440/2009/QĐ/A18-P1 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Quyết định ban hành biểu mẫu, tờ khai để công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài sử dụng trong việc đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, cấp giấy thông hành.
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG, ngày 03/01/2012 của liên Bộ Công an - Ngoại giao Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
Nghị định của chính phủ số 15/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính.
Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28/4/2000 của UBTV Quốc hội Khóa X Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Văn bản liên quan thủ tục XNC của người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài
Tiêu đề Tóm tắt nội dung
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg
Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG, ngày 29/01/2002 của liên Bộ Công an- Ngoại giao Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ - CP ngày 28/05/2001 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh,xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam Về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam
Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,xuất cảnh,cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg, ngày 17/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Các cửa khẩu Quốc tế Việt nam Các cửa khẩu Quốc tế Việt nam
Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BCA-BNG, ngày 30/01/2007 của liên Bộ Công an - Ngoại giao Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư số 44/2011, ngày 29/06/2011 của Bộ Công an Hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh
Thông tư 45/2011/TT-BCA, ngày 29/06/2011 của Bộ Công an Hướng dẫn cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu
BACK TO TOP