Công văn 1922/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC

Công văn 1922/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1922/VPCP-QHQT
V/v giải quyết thẻ doanh nhân APEC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân TỉnhKiên Giang tại công văn số 160/UBND-NCPC ngày 07 tháng 3 năm 2011; Tổng công tyLương thực Miền Nam tại công văn số 938/TCT/TC ngày 09 tháng 3 năm 2011 về việcxét cấp Thẻ doanh nhân APEC (ABTC), Phó Thủ tướng Thường Trực Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

Đồng ý làm thủ tục cấp Thẻ doanhnhân APEC cho các cán bộ có tên dưới đây:

Ủy ban nhân dân Tỉnh Kiên Giang:

1. Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

2. Đ/c Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịchthường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đ/c Đặng Công Huẩn, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh.

4. Đ/c Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

5. Đ/c Phạm Vũ Hồng, Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

Tổng công ty Lương thực Miền Nam:

- Đ/c Phạm Hoàng Hà, Chủ tịch Hộiđồng thành viên Tổng công ty.

Bộ Công an hướng dẫn việc làm thủtục xin cấp thẻ doanh nhân APEC theo quy đinh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báocác cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Cục A18, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Các Vụ: NC, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

VIET GREEN APEC - Green ABTC, The best APEC !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
 
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Email: vip@dulichxanh.com.vn 
BACK TO TOP