Công văn 6533/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho cán bộ Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

Công văn 6533/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho cán bộ Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 6533/VPCP-QHQT

V/v: giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho cán bộ Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại công văn số 3818/UBND-VXNC ngày 17 tháng 8 năm 2010 về việc xét cấp Thẻ doanh nhân APEC, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý làm thủ tục cấp Thẻ doanh nhân APEC (ABTC) cho các cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có tên dưới đây:

1. Đ/c Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đ/c Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Đ/c Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Bộ Công an hướng dẫn việc làm thủ tục xin cấp thẻ doanh nhân APEC theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Cục A18, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: NC, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

VIET GREEN APEC - Green ABTC, The best APEC !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
 
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Email: vip@dulichxanh.com.vn 
BACK TO TOP