Công văn 368/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Công văn 368/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 368/VPCP-QHQT
V/v giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam tại công văn số 308/VNPT-HĐQT-HTQT; số 309/VNPT-HĐQT-HTQTngày 28 tháng 12 năm 2009 về việc xét cấp Thẻ doanh nhân APEC, Phó Thủ tướngThường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý làm thủ tục cấp Thẻ doanh nhân APEC (ABTC)cho các cán bộ có tên sau đây:

1. Đ/c Phạm Long Trận, Chủ tịch Hộiđồng quản trị Tập đoàn.

2. Đ/c Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốcTập đoàn.

Bộ Công an hướng dẫn Tập đoàn Bưuchính Viễn thông Việt Nam làm thủ tục xin cấp thẻ doanh nhân APEC theo quyđịnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báocác cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Cục A18, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, NC, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

VIET GREEN APEC - Green ABTC, The best APEC !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
 
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Email: vip@dulichxanh.com.vn 
BACK TO TOP