Khai xin miễn thị thực Việt Nam trực tuyến

Hướng dẫn thủ tục đăng ký đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

Vui lòng đọc kỹ các thông tin hướng dẫn sau đây trước khai bắt đầu đăng ký trực tuyến: 

 
Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.
 
Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, bấm nút “Hoàn thành” để hệ thống tự động sinh ra tờ khai điện tử.Tải tờ khai điện tử về máy tính của mình.
Hệ thống cho phép bạn có thể lấy lại tờ khai đã đăng ký. Bạn nên ghi lại các thông tin “Số đăng ký” và “Mã xác thực” để sử dụng cho các lần tiếp theo bằng cách ghi chép hoặc nhập địa chỉ email để hệ thống tự động gửi thông tin về hộp thư của bạn.
 
Để đọc được tờ khai điện tử (dưới dạng file .pdf) vừa tải về, bạn cần có phần mềm Acrobat Readerhoặc các phần mềm tương đương. Kiểm tra lại nội dung và in tờ khai trên giấy A4.
 
Chuẩn bị hồ sơ: Ký vào tờ khai điện tử đã in (01 bản) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định (xem mục Hướng dẫn về hồ sơ)
 
Đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gần nhất để nộp hồ sơ.
Xem thông tin liên lạc của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại đây.
Thời hạn cấp Giấy miễn thị thực của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

 Tôi đã đọc kỹ nội dung trên và muốn đăng ký xin cấp Giấy miễn thị thực

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY  MIỄN THỊ THỰC (1)

Application Form for certificate of visa exemption

 1. Họ và tên trong hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp
  Full name, as it appears in your Passport/Permanent Residence Document issued by foreign country 
  Tên*(First Name) Tên đệm(Middle Name) Họ*(LastName)
  Họ và tên sẽ được in trong Giấy miễn thị thực. Đề nghị kiểm tra khớp tên trong Hộ chiếu / giấy thường trú: 
  Full name will be printed in Visa Exemption. Please verify if this matches your full name in your Passport / Permanent Residence Document
 2. Sinh ngày           tháng        năm   *
  Date of birth  Day         Month               Year
 3. Giới tính       nam          nữ
  Sex                Male            Female
 4. Nơi sinh* 
  Place of birth
 5. Quốc tịch
  Quốc tịch hiện nay* 
  Nationality at present 
  Quốc tịch gốc*  
  Nationality at birth
 1. Hộ chiếu / Giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp:*
  Passport
  Số 
  No
  Giá trị đến    
  Date of expiry (dd/MM/yyyy) 
  Cơ quan cấp 
  Issuing Authority
  or Permanent Residence Document issued by foreign country 
  Số 
  No
  Giá trị đến  
  Date of expiry (dd/MM/yyyy)
  Cơ quan cấp 
  Issuing Authority
   
   
 1. Nghề nghiệp* 
  Occupation
 2. Địa chỉ thường trú hiện nay*
  Permanent residence address at present 
        
  Điện thoại* 
  Telephone number
   
   
 1. Địa chỉ ở Việt Nam / Address in Vietnam: 
  a. Địa chỉ thường trú trước khi ra nước ngoài (nếu có)
      Permanent residence address before residing abroad (if any)
       
  b. Địa chỉ dùng cho nhà chức trách liên hệ khi cần thiết*
      Contact address for the Authorities as needed
       
  Điện thoại* 
  Telephone number
 1. Trẻ em (dưới 14 tuổi) đi cùng hộ chiếu / giấy tờ thường trú
  Accompanying Children (under 14 years old) included in the applicant's Passport/Permanent Residence Document travelling with
  Họ tên - Fullname
  Giới tính - Sex
  Ngày sinh - Date of birth
  a. 
  nam         nữ
  b. 
  nam         nữ
  c. 
  nam         nữ
 1. Giấy tờ qui định tại khoản 2 hoặc 3 Điều 4 Qui chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  Documents mentioned in the Article 4 (2) or Article 4 (3) of the Regulation on Visa Exemption for the Vietnamese resident abroad. 
  Giấy tờ qui định tại khoản 2 Điều 4
  Documents mentioned in the Article 4 (2)
  Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt NamA certificate of Vietnamese citizenship
  Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt NamA copy or excerpt of the Decision for Recovery of Vietnamese citizenship
  Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt NamA copy or excerpt of the Decision for Renunciation of Vietnamese citizenship
  Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt NamCertificate of Lost of Vietnamese citizenship
  Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị)A Vietnamese passport (valid or invalid)
  Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị)An Identity Card (valid or invalid)
  Giấy khai sinh (kể cả bản sao)A Birth Certificate (Copy accepted)
  Thẻ cử tri mới nhấtThe latest voter’s card
  Sổ hộ khẩuA Family Register Book
  Sổ thông hành cấp trước 1975A travel document issued before 1975
  Thẻ căn cước cấp trước 1975An Identity Card issued before 1975
  Trích lục Bộ giấy khai sinh cấp trước 1975An Excerpt from Birth Register issued before 1975
  Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt NamDocuments issued by competent foreign authorities if they can prove that the person in question has original Vietnamese citizenship or of Vietnamese origin.
  Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ở nước đương sự cư trú (theo mẫu qui định)A guarantee issued by an overseas Vietnamese association from the country of residence (in due form provided)
  Giấy bảo lãnh của công dân Việt Nam (theo mẫu qui định)A guarantee from a Vietnamese citizen (in due form provided)

  Giấy tờ qui định tại khoản 3 Điều 4
  Documents mentioned in the Article 4 (3)
  Giấy đăng ký kết hônCertificate of Marriage
  Giấy khai sinhCertificate of Birth
  Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, conA Certificate of relationship with farther, mother, children
  Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt NamOther valid documents as regulated by the Vietnamese Law
  Quyết định nuôi con nuôiDecision of Adoption
 1. Đề nghị cấp giấy miễn thị thực loại:                                    Quyển rời                 Giấy dán vào hộ chiếu 
  Requesting for a Visa Exemption Certificate in form of:          A detached certificate             A stamped certificate
Nộp hồ sơ xin cấp Giấy miễn thị thực tại  
Submit dossiers to apply for Certificate of visa exemption in 
Tôi cam đoan nội dung khai trên là đúng và đầy đủ.
I declare that the information I have given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief. 


 

       
Complete                         Reset

Ghi chú/ Note:
(1) : Mỗi người khai một bản kèm theo hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị như qui định của Qui chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Each person fills one form enclosing with a valid Passport/Permanent Residence Document issued by foreign country in accordance with the Regulation on Visa Exemption for the Vietnamese resident abroad.
(2): Ảnh màu mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, dán 01 ảnh vào tờ khai, 01 tấm ảnh rời.
Recent colored photo, directly facing the camera, without hat or dark glasses (stick 01 photo on the Application Form and enclose 01 photo separately).
(3) - Ghi rõ tên và kèm theo bản chụp giấy tờ, tài liệu chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc giấy tờđược cấp trước đây dùng để suy luận về quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam
Specify category of documents and enclose with copies of documents indicating your status of being anEthnically Vietnamese residing abroad or any previously issued document that helps assume your original nationality or nationality at birth as Vietnamese
- Ghi rõ tên và kèm theo bản chụp giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam(Như giấy kết hôn, giấy khai sinh, giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con hoặc các giấy tờ có giá trị khác theo qui định của pháp luật Việt Nam..) 
Specify category of documents and enclose with copies of documents indicating relationship between wives/husbands/children and the Vietnamese residing abroad (Such as Marriage Certificate, Birth Certificate, a Certificate of relationship with father, mother, children and other valid document in accordance with the Vietnamese Law...); 
- Ghi rõ tên và kèm theo bản chụp giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu có ghi là người có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam 
Specify category of documents and enclose with copies of documents issued by the competent Authorrities on which your original nationality at birth is stated as Vietnamese

Các bài viết khác

BACK TO TOP